اخذ پاسپورت و کارت اقامت
برگه مادر

اخذ پاسپورت و کارت اقامت

اخذ پاسپورت پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمی است که از سوی دولت‌ برای شهروندانش صادر می‌شود که بواسطه آن کشور زادگاه و اقامتگاه یک

ادامه مطلب »