1652 امتیاز
5/5

سلسله یوآن و حشاشین ایران

امروز مورخ:

سلسله یوآن و حشاشین ایران

در مقاله قبلی گفتیم که سلسله یوآن که در چین مستقر بود درواقع نایب امپراطوری مغول بود و همچنین حمله مغول به ایران را نیز گفتیم. اکنون به ادامه مبحث میپردازیم.

تعبیر دیگری از علت حمله مغول به ایران:

گفته میشد پس از انکه محمد خوارزمشاه پیشنهاد راه تجاری با مغولها را رد میکد، آنان تصمیم میگریرند تا بجای ایران از کشورهای دیگری که در مسیر جاده ابریشم هستند را در ابتدا فتح کنند اما یکی از اقوام محمد خوارزمشاه و بدون اطلاع از نامه بین شاه ایران و مغول، از روی عادت و طمعی که داشت، دست به غارت کاروانهای تجاری مغول میزند که این کار باعث عصبانیت امپراطوری مغول شده و آنان را برای فتح ایران مصمم میکند.

در ایران:

در ایران سه قدرت بصورت همزمان وجود داشتند، مهمترین آنها پادشاهی ایران و سلسله خوارزمشاهیان بودند. قدرت دوم که حوزه آنها در قزوین و قلعه الموت بود، حشاشین(اسسین) بودند و قدرت سوم هم یک حکومت محلی از سلجوقیان بود. چنگیز خان با فتح ایران، هر سه را قلع و قمع میکند و حکومت ایلخانی را پایه گذاری میکند.

ارتباط سلسله یوآن به ایران:

خراج های اروپای شرقی و کشورهایی که راه دورتری تا مرکز اصلی امپراطوری داشتند در یوآن جمع آوری میشد که حتی فرشهای ایرانی نیز در آنجا دیده میشد. یکی از قدرتهای ایران که بطور کامل نابود نشده بود، حشاشین(اسسین) های الموت بودند.

در مقاله بعدی به ادامه این مبحث میپردازیم.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: سلسله یوآن و حشاشین ایران
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: