ثبت قرارداد الکترونیکــــــــــــــــــــــــــــ

 (5/5) 1513 امتیاز  
0 / 5

Your page rank:

کلیه متقاضیان برای استفاده از خدمات مجموعه میتوانند بصورت غیر حضوری قرارداد خود را منعقد نموده و پروسه اجرایی خود را آغاز نمایند. توجه داشته باشید تکمیل این فرم به منزله عقد رسمی قرارداد تلقی میگردد لذا در هنگام ثبت قرارداد به اطلاعات درج شده در آندقت نمایید.

فرم قرارداد الکترونیکـــــــــــــــــــــــ

با تنظیم و امضای قرارداد الکترونیک نیازی به حضور و مراجعه شما به دفاتر این موسسه نمیباشد و با این کار در وقت خود صرفه جویی مینمایید.

شرایط تنظیم قرارداد الکترونیک