1652 امتیاز
5/5

آشنایی با نکاتی از فرهنگ مردم چین

امروز مورخ:

آشنایی با نکاتی از فرهنگ مردم چین

چین یک کشور با تاریخ غنی و باستانی که اکنون مدرنیته را درکنار سنت ها حفظ کرده است.

وفاداری به والدین:

کنفسیوس تاکید زیادی بر وفاداری و احترا مبه والدین دارد و این موضوع امروزه به این صورت در جامعه چین تجلی پیدا کرده است که خانواده های چینی اغلب همگی باهم در یک خانه زندگی میکنند. جوانان چینی آنقدر به خانواده های خود وابسته هستند که دوری از خانواده را نمیتوانند تحمل کنند و اگر جای دوری باشند زود به زود به خانواده سر میزند.

منافع جمع:

فرهنگ مردم چین در تعیین منافع به این صورت است که منافع جمعی به منافع افرادی ترجیه داده میشود. مردم چی برحسب عادت بصورت گروهی کار میکنند که نشان دهنده این است که منافع گروه به منافع شخصی و منافع ملی و جامعه به منافع گروه اولویت دارد.

قانون تک فرزندی:

بدلیل زیاد بودن جمعیت چین، قانون تک فرزندی در این کشور تصویب شده است تا جمعیت کنترل شود.

در مقالات بعدی به ویژگی های فرهنگی دیگری در مورد چین خواهیم پرداخت

آخرین خبرها:

عنوان خبر: آشنایی با نکاتی از فرهنگ مردم چین
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: